IMG_0556

پیراموناز تاریخ تا ترسیم:

بازدید، عکاسی و ترسیم کروکی از

میدان مشق

🗓️ تاریخ برگزاری: پنجشنبه، شش اردیبهشت ماه هزار و چهارصد و سه

⏰ ساعت شروع بازدید: ۱۰ 

📌 مکان برگزاری: سر در باغ ملی

این رویداد رایگان و مختص دانشجویان دانشگاه پارس می باشد.